ENGLISH / /
საწყისი / შესვლა / კონტაქტი
ბაკალავრიატი - სილაბუსების ანიტაციები

მხატვრული კინოს რეჟისურის ოსტატობა I - VIII

სასწავლო კურსის მხატვრული კინოს რეჟისურის ოსტატობა I – VIII - ის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს კინოს რაობა, კინოთხრობა, მონტაჟი - როგორც კინოენის ძირითადი კომპონენტი, ფილმის კონსტრუქციული აგებულება, ჟანრობრივი თავისებურებები, სტილი და სხვ. სტუდენტები შეისწავლიან თანამედროვე მხატვრული ფილმის სახეებს და ფორმატებს, მომავალი ფილმის პროექტის შექმნის-სცენარის, გადაღების, მონტაჟის მეთოდებსა და საშუალებებს; გამოიმუშავებენ მასალაზე დამოუკიდებელი მუშაობის უნარჩვევებს.

სასწავლო კურსი წარიმართება შემდეგი მეთოდით:

1. ზეპირსიტყვიერი მეთოდი: ლექციები და სემინარები,

2. პრაქტიკული მეთოდები;

3. დისკუსია და დებატები;

4. ახსნა -განმარტებითი მეთოდი;

5. ქმედებაზე ორიენტირების მეთოდი;

ყოველი კურსის ბოლოს სტუდენტი წარმოადგენს საკურსო ნამუშევარს ვიდეოფირზე, რაც დაეხმარება გაიღრმავოს ეკრანული ნაწარმების შექმნის კრიტერიუმების თეორიული ცოდნა და დაეუფლოს პრაქტიკულ უნარჩვევებს. სრული კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტი ჩამოყალიბდება როგორც დამოუკიდებელი პროფესიონალი კინოეჟისორი, რომელსაც ექნება საბაზისო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. აგრეთვე შეუძლია სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში.

დოკუმენტური კინოს რეჟისურის ოსტატობა I – VIII

სტუდენტებმა კარგად უნდა გააცნობიერონ ცივილიზაციის სხვადასხვა ეტაპზე გამომსახველობითი საშუალებების განვითარების პროცესი; აუდიო-ვიზუალური პროდუქტის შექმნის კრიტერიუმები და პრინციპები; შეისწავლონ ეკრანის ენის და ეკრანული გამოსახვის პლასტიური საშუალებები და ხერხები; დოკუმენტური ფილმის არსი, სპეციფიკა და შესაძლებლობები; თანამედროვე დოკუმენტური ფილმის სახეები და ფორმატები, მომავალი ფილმის პროექტის შექმნის-სცენარის, გადაღების, მონტაჟის მეთოდები და საშუალებები; გამოიმუშაონ მასალაზე დამოუკიდებელი მუშაობის უნარჩვევები

თეორიული მასალის ასათვისებლად და პრაქტიკული უნარჩვევების გამოსამუშავებლად ზეპირსიტყვიერ მეთოდთან ერთად გამოყენებული იქნება , წიგნზე მუშაობის, სტუდიური, პრაქტიკული, შემთხვევისა და ანალიზის, დემონსტრირების და ინტერაქტიური მეთოდები. რაც გულისხმობს: შესაბამის თემაზე მითითებული ლიტერატურის დამუშავებას, შემოქმედებითი ხედვის და გააზრების წერილობით წარმოდგენას; შეთავაზებული სიტუაციის ანალიზსა და ინტერპრეტაციას; საილუსტრაციო მასალის (ფილმის, ფილმის მასალის) ანალიზსა და დისკუსიას.

სწავლება წარიმართება სალექციო, პრაქტიკული მეცადინეობების სახით. ყოველი კურსის ბოლოს სტუდენტი წარმოადგენს საკურსო ნამუშევარს ვიდეოფირზე, რაც დაეხმარება გაიღრმავოს ეკრანული ნაწარმების შექმნის კრიტერიუმების თეორიული ცოდნა და დაეუფლოს პრაქტიკულ უნარჩვევებს, აგრეთვე შეუძლია სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში.

ტელერეჟისურის ოსტატობა I – VIII

XXI საუკუნეში ტელევიზია (ტელეპროდუქცია) ერთ -ერთი მძლავრი იდეოლოგიური იარაღია. თავად ტელევიზია მოზაიკური სტრუქტურის ხასიათისაა და მრავალ ტელეფორმატს მოიცავს. (საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, გასართობი, საბავშვო, სპორტული, მუსიკალური, რეკლამა, ტელეფილმი და სხვ.) ცხადია ტელევიზიას უმთავრესად საინფორმაციო დატვირთვა აქვს, თუმცა ეს არ გამორიცხავს რომ მის ბაზაზე შეიქმნას მხატვრული პროდუქციაც. ტელერეჟისურის საბაკალავრო პროგრამა, სტუდენტებს საშულებას აძლევს მოსინჯოს და სრულფასოვნად გამოარკვიოს თავისი შესაძლებელობები.

სტუდენტები გაეცნობიან და შეისწავლიან, არა მარტო ტელევიზიის განვითარების ეტაპებს, არამედ ეკრანული ენის გამომსახველობით საშულებებს, საეკრანო თხრობასა და სტილისტურ ფორმებს. შეისწავლიან თემის დამუშავებას, მასალის მოძებნას და კვლევის მეთოდებს. გაეცნობიან თანამედროვე სატელევიზიო ტელეფორმატებს. ყურადღება გამახვილდება პირდაპირ ტრანსლაციებზე, (მყისიერი მონტაჟი) რაც ტელვიზიის მთავარი მახასიათებელია.

სასწავლო კურსი წარიმართება შემდეგი მეთოდით:

1. ზეპირსიტყვიერი მეთოდი: ლექციები და სემინარები,

2. პრაქტიკული მეთოდები: კინოკლასიკის ჩვენება და განხილვა;

3. დისკუსია და დებატები;

4. ახსნა -განმარტებითი მეთოდი;

5. ქმედებაზე ორიენტირების მეთოდი;

სასწავლო კურსისი შესწავლის შემდეგ სტუდენტები შეისწავლიან სატელევიზიო პროექტის სრული პაკეტის მომზადებას: (სცენარი, ლოგლაინი, თრითმენტი, ექსპლიკაცია, სარეჟისორო გეგმა, საწარმოო გეგმა).

სასწავლო პროცესის ბოლო კურსზე სტუდენტი ირჩევს სასურველ ფორმატს (ტელეპროექტი, რეკლამა, ვიდეორგოლი, დოკუმენტური ან მხატვრული ტელფილმი და სხვ.) და უშუალოდ ხელმძღვანელის ჩართულობით ახორციელებს.

სრული კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტი ჩამოყალიბდება როგორც დამოუკიდებელი პროფესიონალი ტელერეჟისორი, რომელსაც ექნება საბაზისო თეორიული, პრაქტიკული ცოდნა და შეუძლია სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში.

ანიმაციური კინოს რეჟისურის ოსტატობა I – VIII

ანიმაციური კინოს რეჟისურის ოსტატობა I – VIII - ის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს მხატვარ ანიმატორის, მონტაჟის ხელოვნების, 2 D – 3 ანიმაციის ზოგად პრინციპები, გადაღების ტექნიკური უზრუნველყოფის თავისებურებები, – როგორც სრულმეტრაჟიანი, ასევე მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის ან სხვა ანიმაციური პროდუქტის (როგორც ნახატი, ასევე თოჯინური თუ სხვადასხვა მასალის) გადაღების მხატვრულ-შემოქმედებითი ორგანიზება და დაგეგმვა.

სასწავლო კურსი წარიმართება შემდეგი მეთოდით:

1. ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

2. პრაქტიკული მეთოდები;

3. დისკუსია და დებატები;

4. ახსნა -განმარტებითი მეთოდი;

5. ქმედებაზე ორიენტირების მეთოდი;

ყოველი კურსის ბოლოს სტუდენტი წარმოადგენს საკურსო ნამუშევარს, ხოლო სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ საბაკალვრო ნაშრომს.

სრული კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტი ჩამოყალიბდება როგორც დამოუკიდებელი პროფესიონალი ანიმაციური კინოს რეჟისორი, რომელსაც ექნება საბაზისო თეორიული, პრაქტიკული ცოდნა და შეუძლია სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში.

კინო - ოპერატორის ოსტატობა I – VIII

ქართულ კინოწარმოებას ესაჭიროება დიდი შემოქმედებითი შესაძლებლობების, ნებისმიერი სირთულის ამოცანების გადაწყვეტის უნარის მქონე ახალი სპეციალისტების - კინოოპერატორების თაობა.

კინოოპერატორების მომზადების და აღზრდის პედაგოგიური პროცესის ამოცანაა მხატვრის, განათლებული ადამიანის ფორმირება. კინოოპერატორი იღებს ფილმს და ის პასუხისმგებელია ეკრანული სახეების გამომხატველობითობაზე. კინოოპერატორის სამუშაო მოითხოვს მხატვრულ ნიჭს, სპეციალურ ცოდნას და უნარს. იგი უნდა ფლობდეს პავილიონში, ინტერიერებსა და ნატურაზე მხატვრული კინოგანათების ხელოვნებას და ტექნიკას, რთული ვიდეოაპარატურით გადაღების ტექნიკას.

ოპერატორის კურსი მიზნად ისახავს ასწავლოს სტუდენტს ვიდეო გადაღების სწორად ჩატარება, მხატვრული და ტექნიკური დონის გათვალისწინებით.

ამისთვის არის გამოყენებული სხვადასხვა მეთოდები:

1. ზეპირსიტყვიერი მეთოდი: ლექციები და სემინარები,

2. საოპერატორო კლასიკის ჩვენება და განხილვა,

3. ფოტო და ვიდეო გადაღება პავილიონში და ნატურაზე, განათების სხვადასხვა სქემები.

შეძენილი ცოდნის საფუძველზე სტუდენტი დამოუკიდებლად იღებს საკურსო ნამუშევრებს რეჟისორთან ერთად.

მეოთხე კურსის ბოლოს ხდება სადიპლომო ნამუშევრის დაცვა.

კურსდამთავრებული შესძლებს მუშაობას სხვადასხვა სტუდიებში, აგრეთვე სწავლის გაგრძელებას მაგისტრატურაში.

ხმის რეჟისურის ოსტატობა I – VIII

ხმის რეჟისურის სწავლების სრული კურსი მიზნად ისახავს: ბგერის ფუნდამენტური პრინციპების, უახლესი ტექნოლოგიური მეთოდებისა და საშუალებების, სატელევიზიო და კინოპროდუქციის გახმოვანების ფსიქოლოგიურ-კომერციული საფუძვლების სწავლებას; იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რაც სტუდენტს საშუალებას მისცემს კრიტიკულად და ობიექტურად შეაფასოს მოცემული პროდუქციის ხარისხი, შემოქმედების დონე, კომერციული ღირებულება და თავად შექმნას თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მაღალი დონის კინო-ტელე პროდუქცია.

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: საერთაშორისო სტანდარტები, აკუსტიკის საფუძვლები, ანალოგი და ციფრული მედია, მიკროფონების გამოყენების ტექნიკა, სიხშირეების სპეციფიკა, ბგერის ფილტრები, ბგერის ჩაწერის, დამუშავების, შერევის, დახვეწის ტექნიკა და სხვა.

სრული კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტი ჩამოყალიბდება როგორც დამოუკიდებელი პროფესიონალი ხმის რეჟისორი, რომელსაც ექნება ფუნდამენტური თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აგრეთვე შეუძლია სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში.

მონტაჟის თეორია და პრაქტიკა I - II

მონტაჟი ფილმის წარმოების დამამთავრებელი (ე.წ.„პოსტპროდაქშენი“) შემოქმედებითი და ტექნიკური პროცესია, რომლის დროსაც კინო ან ვიდეო ფირზე გადაღებული მასალა დამუშავების რამდენიმე ეტაპს გაივლის და საუკეთესო კადრები ხმოვან რიგთან ერთად ერთ მთლიან კომპოზიციად გააერთიანებს.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს განუვითაროს მონტაჟური აზროვნება, მისცეს მათ მონტაჟის ძირითადი კანონებისა და წესების თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, წარმოდგენა შეუქმნას მონტაჟის განვითარების ეტაპებზე, აგრეთვე სხვადასხვა სკოლებსა და სტილზე.

საწავლო კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს

• საფუძვლიანად ეცოდინებათ მონტაჟის ძირითადი კანონები.

• ეცოდინებათ მონტაჟური შეწებების პრინციპები.

• ეცოდინებათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის - ტემპო-რიტმის შექმნის პრინციპები ეკრანულ ნაწარმოებში.

კომპიუტერული კინოსამონტაჟო პროგრამის პრაქტიკულად შესწავლის შემთხვევაში თეორიული ცოდნის საფუძველზე :

• მონტაჟის გზით შესძლებენ ეკრანული სახის შექმნას.

• შესძლებენ ვიზუალური და ხმოვანი რიგის ჰარმონიულ შერწყმას.

• შესძლებენ როგორც ხედვითი, ასევე ხმოვანი რიგის საშუალებით აზრის, განწყობილების გამოხატვას.

რეჟისორის მუშაობა მსახიობთან I -II

რეჟისორული ჩანაფიქრის სრულყოფილად განხორციელების ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი მსახიობია და აქედან გამომდინარე, რეჟისორის მსახიობთან მუშაობის ხარისხზე ბევრადაა დამოკიდებული მომავალი ფილმის წარმატება.

მსახიობთან მუშაობა - ეს ყველაზე რთული ამოცანაა რეჟისურის სწავლებაში. პირველი და ძირითადი, რაც უნდა შეეძლოს რეჟისორს, მსახიობთან მუშაობაა, დანარჩენი კი არსებობს უკვე როგორც ამ უნარიდან წარმოებული.

არ არსებობს ერთი გადაწყვეტა, ყველასთვის შესაფერი. თითოეული მსახიობი - დამოუკიდებელი პიროვნებაა მუშაობის საკუთარი წესით, და აუცილებელია დამწყებმა რეჟისორმა ეს გააცნობიეროს.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს დაეხმაროს მსახიობთან მუშაობაში პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში, გააცნოს მათ მსოფლიო კინემატოგრაფში გამოყენებული მსახიობთან მუშაობის სხვადასხვა ხერხი და მეთოდი როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სავარჯიშოების გზით, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სტუდენტებს მიეცეთ საშუალება თვითონ აირჩიონ მათთვის მისაღები ხერხი თუ მეთოდი.

კინო-ტელე გადაღების ტექნიკა

კინოგადამღები ტექნიკა მუდმივად ვითარდება. მის გამოყენებას სჭირდება როგორც თეორიული ცოდნა, ისე პრაქტიკული უნარები. კურსი მოიცავს თანამედროვე ტექნიკის (გადამღები ციფრული კამერების, განათების, ხმის ჩამწერი და დამატებითი აპარატურის, აგრეთვე საოპერატორო ტრანსპორტის) გამოყენებისა და უსაფრთხოების თეორიული და პრაქტიკული სწავლებას.

კურსში გათვალისწინებულია თეორიული სალექციო კურსი (სადაც ახალი ტექნიკური საშუალებების გამოყენებასთან ერთად, შეისწავლიან კინოტექნიკის განვითარების ისტორიის მნიშვნელოვან ეტაპებს), პრაქტიკული სტუდიური სწავლება და პრაქტიკული დავალებები ადგილზე შესასრულებლად. სტუდენტები შეისწავლიან კინო-ტელე გადაღების ძირითადი საშუალებების პრაქტიკულ გამოყენებას. ამ ცოდნის საფუძველზე, მომავალში მათ უნდა შეძლონ მუდმივად განახლებადი ტექნიკის თვითშესწავლა/ათვისება დამოუკიდებლად. ასევე, სპეციფიური ტერმინების შესწავლით, მათ ჩამოუყალიბდებათ ის საკომუნიკაციო ენა, რომლის მეშვეობითაც გაუადვილდებათ გადამღებ ჯგუფთან ურთიერთობა. აღნიშნული სალექციო კურსი არ მოიცავს შემოქმედებით მუშაობას და გათვლილია მხოლოდ გადამღები ტექნიკის გამოყენებითი უნარების ჩამოყალიბებაზე.

სასცენარო სტანდარტები

კინოს დაფინანსების ყველა თანამედროვე სისტემა პირველ რიგში ითხოვს კონკრეტულ სტანდარტებში მოქცეულ, დახვეწილ სცენარს. თვით სცენარის განვითარების კონკურსშიც კი საჭიროა წერის სპეციფიური უნარების გამოვლენა. მსოფლიოში არსებული სხვადასხვა ფორმიდან, საქართველოში მიღებულია ევროპაში და აშშ-ში გავრცელებული სცენარის წერისა და ფორმატირების სტანდარტი.

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტები შეისწავლიან თანამედროვე სასცენარო სტანდარტებს: სინოფსისი, ლიტერატურული სცენარი, კადრირება, სცენარის გაშლა, სცენარის გადატანა/შექმნა/დამუშავება სპეციალურ კომპიუტერულ პროგრამაში (Celtx, Adobe Story); ასევე შესაბამისი ტერმინებს და საკომუნიკაციო ენას.

მხატვარ - ანიმატორის ოსტატობა I - VIII

ანიმატორი სპეციალისტის მომზადება-ანიმაციური პროდუქციის შექმნისას უმნიშვნელოვანი პოზიციის მომზადებაა. ანიმატორი, სხვა ანიმატორებთან ერთად, დამდგმელ მხატვართან და მხატვრებთან ერთად(არის პროექტები,სადაც ანიმატორი ერთია )ახორციელებს პროდუქციის მხატვრულ -გრაფიკულ გაფორმებას და შექმნას. პერსონაჟის ან საგნის ანიმაციას. ეს პროცესი მოითხოვს მისგან შემოქმედებით მიდგომას. მან უნდა შეძლოს გაათამაშოს პერსონაჟი რეჟისორის მოთხოვნის მიხედვით,შექმნას ძირითადი საკვანძო ნახატები, გათვალოს მათ შორის დროის ინტერვალები. ანიმატორს შეუძლია საკვანძო პოზების ამოხატვა და ფაზების შექმნა, მოძრაობის გათვლა დროში. ანიმატორს შეუძლია ასევე შეასრულოს საგნობრივი ანიმაციაც.

სასწავლო კურსის გავლის შედეგები:

1. ანიმაციის შესრულებისათვის სათანადო მომზადება;

2. სცენის კომპოზიციის განსაზღვრა;

3. დროში მოძრაობის დინამიკის დ აპერსონაჟის საბოლოო მოძრაობის განსაზღვრა;

4. მარტივი ანიმაციის შესრულება;

5.სცენის ჩანახატების (მოძრაობის სკეტჩის) მომზადება;

6. სცენის შექმნის პროცესში კადრირებით/ანიმატიკით განსაზღვრული სცენის ხანგრძლივობის გათვალისწინება;

7. პერსონაჟის მოძრაობის საბოლოო დინამიკისა და პლასტიკის განსაზღვრა;

8. პერსონაჟის გამომეტყველებისა და ჟესტიკულაციის, არტიკულაციის, მიმიკის განსაზღვრა;

9. პერსონაჟის ანიმაციის ხასიათის შექმნა;

10.პერსონაჟის/პერსონაჟების რთული ანიმაციის შექმნა;

სწავლის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია სცენის კომპოზიციის, დროში მოძრაობის დინამიკისა და პერსონაჟის საბოლოო მოძრაობის განსაზღვრა, მარტივი ანიმაციის შესრულება.

ასევე სცენის ჩანახატების (მოძრაობის სკეტჩის) მომზადება, სცენის შექმნის პროცესში კადრირებით/ანიმატიკით განსაზღვრული სცენის ხანგრძლივობის გათვალისწინება, პერსონაჟის მოძრაობის საბოლოო დინამიკისა და პლასტიკის, პერსონაჟის გამომეტყველებისა და ჟესტიკულაციის, არტიკულაციის, მიმიკის განსაზღვრა, პერსონაჟის ანიმაციის ხასიათის შექმნა, პერსონაჟის/პერსონაჟების რთული ანიმაციის შექმნა.

კომპიუტერული მონტაჟი I - II

კურსის მიზანია, სტუენტებს სასწავლო სტუდიის ბაზაზე პრაქტიკულად შევასწავლოთ კომპიუტერული მონტაჟი. სტუდენტები შეისწავლიან მონტაჟის ძირითად კანონებს: audio –video vizualuri მასალის ორგანიზაციას, ეფექტებისa da სპეცეფექტების გამოყენებას, ფოტო მასალის დამუშავებას ვიდეო ფორმატისთვის და მზა პროდუქციის გადატანას სასურველ ციფრულ მატარებელზე.

კურსის swvlebisas ZiriTadad ვიყენებთ praqtikul მეთოდს, თუმცა სასწავლო კურსის შესწავლისას ვითვალისწინებთ სწავლების შემდეგ მეთოდებს:

• ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

• დისკუსია/დებატები ;

• დემონსტრირების მეთოდი;

• ახსნა-განმარტებითი მეთოდი ;

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტ პრაქტიკული მონტაჟის საბაზისო ცოდნას. გაეცნობა სხვადასხვა სამონტაჟო და გრაფიკულ პროგრამებს. დამოუკიდებლად შეძლებს მოცემული პროექტის განხორციელებას.-მონტაჟს

მსახიობის ოსტატობა I – II

სასწავლო კურსის მიზანია აუდიო-ვიზუალური რეჟისურის სტუდნეტებს გააცნოს და Dშეასწავლოს სამსახიობო ხელოვნების ოსტატობის ძირითადი კანონები. იმისათვის, რომ მომავალმა დამდგმელმა რეჟისორებმა შეძლონ მსახიობთან მუშაობა.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქმედით ანალიზს, პლასტიკას და ფსიქოფიზიკური აპარატის დამუშავებას. სასწავლო კურსში ძირითადი აქცენტები გაკეთდება მსახიობთან მუშაობაზე და იმ სპეციფიკაზე რომელიც დამახასიათებელია საეკრანო ხელოვნებისთვის (მსახიობის კამერის წინ მუშაობა, ეპიზოდების არათანმიმდევრულად გადაღება და ა. შ.)

კურსის შესწავლისას ძირითადად გამოიყენება პრატიკული მეთოდი - სტუდიური, როგორც ინდივიდუალური ასევე ჯგუფური მუშაობა., თუმცა ამავდროულად ვიყენებთ სხვა მეთოდსაც: შესაბამის თემაზე მითითებული ლიტერატურის დამუშავებას, შემოქმედებითი ხედვის და გააზრების წერილობით წარმოდგენას; შეთავაზებული სიტუაციის ანალიზსა და ინტერპრეტაციას; საილუსტრაციო მასალის (ფილმის, მასალის) ანალიზსა და დისკუსიას.

სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტი ფლობს samsaxiobo xelovnebis sabaziso codnaს, rogorc Teoriul is praqtikul doneze.

მას შეუძლია:

• მხატვრულ, დოკუმენტურ თუ ტელე - სივრცეში მსახიობებთან გამომსვლელებთან მუშაობის წარმართვა;

• ჯგუფური, მასობრივი სცენების დადგმა და გადაღების წარმართვა;

• გადამღებ კოლექტივთან (მსახიობებთან, ოპერატორთან, მხატვარ-გამნათებელთან, ხმის რეჟისორთან), დამოუკიდებელი მუშაობა;

ხმის რეჟისურის საფუძვლები

სასწავლო კურსი „ხმის რეჟისურის საფუძვლები“ მიზნად ისახავს სტუდენტებს ( კინო-ტელე, ანიმაციური კინოს რეჟისორი, კინო -ტელე ოპრეტორი) შეასწავლოს ბგერის ფუნდამენტური პრინციპები, უახლესი ტექნოლოგიური მეთოდები და საშუალებები, სატელევიზიო და კინოპროდუქციის გახმოვანების ფსიქოლოგიურ-კომერციული საფუძვლები;

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: საერთაშორისო სტანდარტები, აკუსტიკის საფუძვლები, ანალოგი და ციფრული მედია, მიკროფონების გამოყენების ტექნიკა, სიხშირეების სპეციფიკა, ბგერის ფილტრები, ბგერის ჩაწერის, დამუშავების, შერევის, დახვეწის ტექნიკა და სხვ.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ ის უნარ-ჩვევები, რაც სტუდენტს საშუალებას მისცემს კრიტიკულად და ობიექტურად შეაფასოს მოცემული პროდუქციის ხარისხი, შემოქმედების დონე, კომერციული ღირებულება და თავად შექმნას, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, მაღალი დონის კინო-ტელე პროდუქცია.

ფილმის ხმოვანი რიგი I - II

სასწავლო კურსის „ფილმის ხმოვანი რიგის“ მიზანია შეასწავლოს სტუდენტებს ხმოვანების სახეობანი და მათი ზეგავლენა ვიზუალური რიგის „ჟღერადობაზე“.

შედეგად სტუდენტი დამოუკიდებლად შექმნის სხვადასხვა აუდიოვიზუალურ კონცეფციებს, რომელთა ხმოვანი რიგი შეესაბამება ვიზუალური რიგის ფუნქციურ დატვირთვას.

კურსის გავლის შედეგად სტუდენტი შეისწავლის ვიზუალური რიგის დიაგნოსტიკას და, აქედან გამომდინარე, მისთვის ისეთი ხმოვანი რიგის წარმოებას რომელიც მას პროექტის განხორციელებაში ღირებულ გამოცდილებად გამოადგება.

აუდიო - ვიზუალური სინთეზი

სასწავლო კურსის „აუდიოვიზუალური სინთეზის“ მიზანია აუდიოვიზუალური ქსოვილის შექმნა, სადაც საუნდის და ვიზუალური რიგის ფუნქციები ურთიერთ დამოკიდებულნი არიან.

სასწავლო კურსის შესწავლის შედეგად სტუდენტს შეეძლება ხმოვანების სხვადასხვა სახეობის (მონოლოგი, დიალოგი, სპეც. ეფექტები, მუსიკა) პარტიტურის შექმნა, რომელიც მისი პროექტის შესაბამისი იქნება.

ამ კურსის ღირებულება კომპლექსური აუდიოვიზუალური აზროვნების ჩამოყალიბებაში ვლინდება.

აკადემიური და გამოყენებითი მუსიკა I - II

ჩვენი მიზანია, სტუდენტებს პროფესიული ხედვა შევუქმნათ ზოგადად მუსიკის მნიშვნელობაზე, მისი სხვადასხვა ფუნქციით გამოყენებაზე , რაც სპეციალური კურსის შესწავლას მოითხოვს (აკადემიური და გამოყენებითი მუსიკის საფუძვლები) - ორსემესტრიანი კურსი.

პირველ სემესტრში სტუდენტები შეისწავლიან ზოგადად აკადემიური მუსიკის საფუძვლებს. წარმოდგენა შეექმნებათ აკადემიური მუსიკის განვითარების ეტაპებზე. გაეცნობიან როგორც უცხოურ, ისე ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავეს მუსიკის ისტორიაში და შესაბამისად დიდი გავლენა მოახდინეს კინო-მუსიკის ჩამოყალიბებაში. გაეცნობიან საორკესტრო საკრავების ტემბრულ, ტექნიკურ და გამომხატველ შესაძლებლობებს და ხერხებს. ასევე შეისწავლიან ქართული, ფოლკლორული და ქალაქური ხალხური სიმღერის, საეკლესიო საგალობლისა და ზოგადად ტრადიციული მუსიკის ისტორიასა და მუსიკალური ენის კანონზომიერებებს და გავრცელებულ ხალხურ საკრავების სპეციფიკას.

მეორე სემესტრში განხილული იქნება მე-20 -ე და 21-ე საუკუნის პროფესიული ( ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორები, მათი მუსიკის ესთეტიკა თუ მიმდინარეობების შესწავლა) , გასართობი მუსიკა (ბლუზი, ჯაზი, როკი, პოპი, ელექტრონული მუსიკა და სხვა), ასევე სარეკლამო, ტელე, რადიო და კომპიუტე რული მუსიკა.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეუძლია პედაგოგის მიერ მიცემულ კინო ნაწყვეტის ანალიზები. ასევე დეტალურად განიხილავს მუსიკას, ფუნქციას, ჟანრს, პერიოდს, მიმართულებას, ფორმას, შემადგენლობას, დინამიკას, ხასიათის განსაზღვრა, რაც დაეხმარება მომავალი საეკრანო ნაწარმოების აუდიო -ვიზუალური ქსოვილის შექმნაში.

კინოდრამატურგიის საფუძვლები

სასწავლო კურსისი მიზანია: აზიაროს სტუდენტი კინოდრამატურგიის ძირითად პრინციპებს, გამოუმუშაოს მისი პროფესიისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

სასწავლო კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებს.

სწავლის შედეგად სტუდენტი შეისწავლის დრამატურგიის საფუძვლებს, კინემატოგრაფიულ, ანალიტიკურ აზროვნებას, გაეცნობა კინოდრამატურგიის ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშებს.

კურსი ხორციელდება შემდეგი მეთოდით:

პრაქტიკული მეთოდი: ეტიუდები, ჩანახატები;

სტუდენტი შეისწავლის სცენარისთვის თემის შერჩევას, მასალის მოძიებას, მის დამუშავებას და ფილმისთვის ლოგლაინის, სინოფსისის, მოკლე და სრულმეტრაჟიანი სცენარის შექმნას.

კინოდრამატურგიის საფუძვლების სრული კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს სცენარისტისთვის აუცილებელ საბაზისო უნარ-ჩვევებს.

კინო-ტელე მხატვრობა - I –II

საგნის მიზანია,სტუდენტებს შეასწავლოს კინო- მხატვრობის საფუძვლები:

გეგმარება და კადრირება, დეკორაციის ნახაზების წაკითხვა,

სივრცის, ათვისების უნარი,ფერისა და კომპოზიციის გრძნობა,მხატვრული და ორიგინალური აზროვნება.

სასწავლო კურსის შედეგი:

კურსდამთავრებულ სტუდენტებს,მიღებული ცოდნით უნდა გაუადვილდეთ დაამყარონ სწორი შემოქმედებითი ურთიერთობა,დამდგმელ მხატვართან.

სწორად განსაზღვრონ ფილმის ვიზუალური მხარე.

შეძლებენ, გადასაღები ლოკაციების შერჩევას, მომზადებას.

არ გაუჭირდებათ, ეპოქის შესატყვისი კოსტუმების და რეკვიზიტის შერჩევა.

საგანი ისწავლება, ინდივიდუალური მიდგომით სხვადასხვა სპეციალობებისათვის. 

ვიდეოარტი

ვიდეოარტი სახვით ხელოვნებაში ელექრტონული, ვიდეო და კინო, კომპიუტერული და სატელევიზიო გამომსახველობითი საშუალებებით მხატვრული კონცეფციის გადმოცემის ექსპერიმენტული სივრცეა. სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტი გაეცნოს ამ ჟანრში შექმნილ მსოფლიო შედევრებს, აღიქვას ის, როგორც მხატვრის ძიება, ტრადიციულის, ნაცნობის საზღვრებს მიღმა, ახალი ტექნოლოგიური ხერხების სამყაროში.

ლექციებზე ნაჩვენები იქნება ვიდეოარტის ნიმუშები. ავტორთან და თემასთან დაკავშირებული დოკუმენტური კინო და ფოტო მასალა. ჯგუფურად გავიაზრებთ, რა კონცეპტუალური აზრი იკვეთება გამოსახულების სტრუქტურაში და რა ინსტრუმენტულ სიახლეს, ნოვატორულ ხერხს გვთავაზობს ვიდეო ხელოვანი. და რადგან ,,არის გადასაღები აპარატურა, არის საკომუნიკაციო არხები, მთავარია იყოს კონცეპტუალური სათქმელი და ეფექტურად მოფიქრებული ფორმა”- (ასე თვლიან ვიდეოარტელები), სასწავლო კურსის მიზანია, წავახალისოთ სახელოვნებო დარგის სტუდენტი შემოქმედებითი ლაბორატორიისკენ.

სპეც. კურსი ოპერატორის ოსტატობა

კურსი განკუთვნილია კინო-ტელე რეჟისურის სპეციალობის სტუდენტებისათვის და მისი მიზანია სტუდენტები დაეუფლონ თანამედროვე საოპერატორო ტექნოლოგიებსა და მის ძირითად კომპონენტებს.(კამერა,ოპტიკა,განათება,კომპოზიცია და სხვა)

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტებს შეუძლიათ:

საოპერატორო ტექნიკის გამოყენება.კერძოდ: სინათლის დაყენება, კამერის აწყობა, კონკრეტული ამოცანისთვის ოპტიკისა და განათების ხელსაწყოების შერჩევა.

გამნათებლებისა და საოპერატორო ჯგუფისთვის ამოცანებისა და დავალების განსაზღვრის უნარი.

მათ შეუძლიათ გაერკვიონ თანამედროვე საოპერატორო ტექნიკაში. გაუწიონ ექსპლოატაცია და იცნობდნენ მათ ტექნიკურ მახასიათებლებს.

ისინი შეძლებენ დოკუმენტური და სატელევიზიო ფილმების დამოუკიდებლად წარმოებას მცირე ფორმატიანი ხელის კამერით (ავტორ-ოპერატორი ). აგრეთვე დამოუკიდებლად შეძლებენ გადაღების დაგეგმვასა და ორგანიზებას.

მუსიკალური ინსტრუმენტები და მათი სპეციფიკა

სასწავლო კურსი “მუსიკალური ინსტრუმენტები და მათი სპეციფიკა“

ხმის რეჟისურის მიმართულების მომავალი სპეციალისტების პროფესიული დახელოვნების აუცილებელი პირობაა, რამდენადაც თითოეული ინსტრუმენტი ხასიათდება არა მხოლოდ თავისებური აკუსტიკური თვისებით, არამედ მსმენელზე მისი განსაკუთრებული ფსიქოაკუსტიკური ზეგავლენით.

კურსი შეიცავს მუსიკალური ინსტრუმენტების განვითარების მოკლე ისტორიას (ანტიკური და შუასაუკუნეების მუსიკალური ინსტრუმენტები, რენესანსის ხანა, ბაროკო და რომანტიზმი, XIX-XX სს., თანამედროვე ელექტრო მუსიკალური საკრავები), საკრავთა კლასიფიკაციას, კონსტრუქციულ თავისებურებებს, მათი ჩაწერისა და გამოყენების ტექნიკას.

ზემოთ აღნიშნული სასწავლო კურსის შესწავლის შემდეგ სტუდენტმა იცის აუდიოსტრუქტურის საერთაშორისო სტანდარტების ნორმატივები, შეუძლია ცალკეული ინსტრუმენტის ხარისხიანად ჩაწერის, კრიტიკული შეფასებისა და ასოციაციური აზროვნების უნარი, რაც ერთ-ერთი დომინანტური ფაქტორია კინო-ტელე პროდუქტის შესაბამისი საერთო განწყობის შესაქმნელად.

რეკლამა (TV advertisement)

სტუდენტები შეისწავლიან: რეკლამას, როგორც ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის ერთ-ერთ ფორმას; გაეცნობიან PR-სა და მარკეტინგის მნიშვნელობას და როლს; რეკლამის ადგილს მარკეტინგულ სტრატეგიაში. რეკლამის ფორმებს და გავრცელების საშუალებებს, მიზნებსა და ამოცანებს; თვალსაჩინო მასალით გაეცნობიან რეკლამის განვითარების მოკლე ისტორიას. გაერკვევიან ბრენდის და სავაჭრო მარკის რაობაში; პოტენციურ მომხმარებელზე/მიზნობრივ ჯგუფზე ზემოქმედების ხერხებში; სოციალური(საზოგადოებრივი/არაკომერციული) რეკლამის არსში. პოლიტიკური სატელევიზიო რეკლამის ფორმებში, (კანდიდატის/ჯგუფის) პოზიციონირების ეტაპების მიხედვით;

შეისწავლიან აუდიო-ვიზუალურ ( სატელევიზიო) რეკლამაში, რეკლამირებული პროდუქტის (სახის/ხატის) შექმნის ტექოლოგიებს-ფორმებსა და სახეებს, მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით; აუდიო-ვიზუალური რეკლამის სტრუქტურას; აუდიო-ვიზუალური სარეკლამო მიმართვის (სამომხმარებლო პროდუქტის, იდეის, თუ წამოწყების) სცენარის და სარეჟისორო სცენარის, გადაღების და მონტაჟის კრიტერიუმებს; რეკლამის ხმოვანების, ფერის და მუსიკის, სპეციფიკურ მნიშვნელობას.

სამართლებრივი რეგულირების წესებს. დაეუფლებიან კრეატიული იდეების რეალიზების პრაქტიკულ უნარჩვევებს.

პრაქტიკული კინოდრამატურგია

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს პრქტიკულად გამოუმუშავდეთ ის სავალდებულო პროფესიონალური ჩვევები, რასაც ნებისმიერი კინოხელოვანი საწყისი ეტაპიდან უნდა ფლობდეს. ისინი ანტიკური ლიტერატურის ნიმუშების საფუძველზე ეცნობიან ნაწარმოების დრამატურგიულ კონსტრუქციას. ფილმების და კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების მიხედევით წერენ სინოფსისებს, თრითმენტებს. იმუშავებენ საინტერსო ამბების მოძიების და მათი კინოენაზე დაფიქსირების ჩვევებს. წერენ ჩანახატებს, ეტიუდებს, უსიტყვო სცენებს. ქმნიან, როგორც ლიტერატურული და კინოგმირების ასევე მათ მიერ შერჩეული რეალური პერსონაჟების პორტრეტებს. ეცნობიან ლიტერატურული ნაწარმოების ეკრანიზაციის სხვადასხვა ნიმუშებს. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ თვითოეული მათგანს შეუძლია დაწეროს მოკლემეტრაჟიანი სცენარი, როგორც ორიგინალური, ასევე ლიტერატურული ნაწარმოების მიხედვით.

2 D ანიმაცია

კურსის მიზანი: შევასწავლოთ სტუდენტებს რამოდენიმე კომპიუტერული პროგრამის (Adobe Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere და სხვ.) გამოყენება ორგანზომილებიანი და „ფსევდოსამგანზომილებიანი“ ანიმაციის შექმნისათვის.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტს,ექნება როგორც თეორიული ასევე პრქტიკული ცოდნა შექმნას და/ან დააკორექტიროს ვექტორული გამოსახულება (პერსონაჟი, დეტალი, ფონი, გარემო და ა.შ.).

სტუდენტი შეძლებს:

• რასტრული გამოსახულების დამუშავებას, ფერთა კორექტირებას, ფოტომონტაჟს, ზედდებას, ფოტოკომპოზიციების შემნასა და დამუშავებას;

• ვექტორული და რასტრული გამოსახულების (ან/და მისი დეტალის) ანიმაციას (დროში ფორმის, ზომის, განლაგების ცვლილება), ვიზუალური ეფექტების დადებას და მათ დამუშავებას;

• არსებულ ანიმაციურ პროექტში დამატებებისა თუ კორექტივების შეტანას;

• არსებული ციფრული ვიდეო მწკრივის ტრეკინგს (tracking);

არსებულ ვიდეო მწკრივში საკუთარი ანიმაციის ჩამატებას; ფერთა კორექციას და ა.შ.

• ანიმაციისა და/ან ვიდეო გამოსახულების ზედდებასა და კომპოზიციას;

• ანიმაციისა თუ ვიდეო მწკრივზე ხმოვანი ეფექტებისა და ფონური მუსიკის დადებას; ხმის ბალანსთან მუშაობას;

• კურსდამთავრებული შეძლებს დამოუკიდებლად შექმნას ანიმაციური (მხატვრული, დოკუმენტური) ფილმი;

• ეცოდინება ფილმზე მომუშავე ჯგუფის წევრების წინაშე მდგარი ამოცანები, დასმული ამოცანების და გამოწვევების სპეციფიკა, სირთულე და მის ხელთ არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობები; შემდგომი დამუშავების შესაძლებლობების გათვალისწინებით შეძლებს წინასწარ სწორად დაგეგმოს გადაღების ტექნიკა, მეთოდიკა და სტრატეგია.

სპეც. კურსი რეჟისურის ოსტატობა I - II

სასწავლო კურსის მიზანია მომიჯანვე პროფესიის სტუდენტებს (კინო-ტელე ოპერატორი, ხმის რეჟისორი) შეასწავლოს აუდიო-ვიზუალური რეჟისურის ძირითადი თეორიული და პარქტიკული საფუძვლები.

სასწავლო კურსის შესწავლის შემდეგ მომიჯნავე პროფსიის სტუდენტები (კინო-ტელე ოპერატორი, ხმის რეჟისორი;) იცნობენ აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების მთავარ პრინციპებს და სპეციფიკას.

საჭიროების შემთხვევაში კი შეუძლიათ დამოუკიდებლად გაადიღონ და უზრუნველყონ ვიდეო გადაღება და გადაღებული მასალის ორგანიზება.

ბიბლიური სიუჟეტები კინემატოგრაფიულ პარადიგმებში I – II

სასწავლო კურსის მიზანია მომავალი შემოქმედების ცნობიერებაში დანერგოს მსოფლიო გამოცდილების ის დიდი მონაპოვარი, რასაც ეწოდება ბიბლიური ისტორია და მისი ზოგადკულტურული მნიშვნელობა. რათა მათ ჩამოყალიბდეთ გააზრებული შეხედულებები ამა თუ იმ მოვლენაზე. სისიტემაში მოიყვანოს მათი შემოქმედებითი აზროვნება, მოახდინოს სათანადო პარამეტრების დეტერმინირება სასურველი შედეგის მისაღებად.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს ექნება ზოგადი ცნობები ბიბლიისა და ბიბლიური სისტემის შესახებ. მისი, როგორც ისტორიული ასევე კულტურულ - საგანმანათლებლო მნიშვნელობისა.

სტუდენტი გაეცნობა ბიბლიური ტერმინებს, ბიბლიურ სიმბოლოებს და მათ მნიშვნელობას. ბიბლიური სიუჟეტების ნიმუშებს მხატვრობაში, ლიტერატურაში, პოეზიაში, კინემატოგრაფში. გაეცნობა ბიბლიური სიუჟეტების გათანამედროვებულ თავისუფალ ინტერპრეტაციებს. ბიბლიური გმირის - გრადაციას პროტოტიპიდან მსახიობამდე. აპოკალოფსს, როგორც მარადიულ თემას ხელოვნებაში. იესო ქრისტეს ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე შექმნილი კინოფილმების მნიშვნელობას. კინემატოგრაფს, როგორც ყველაზე შესაფერის ვიზუალურ ფორმას ბიბლიური ნარატივის მხატვრულ - შემეცნებითი შემეცნებისა და პროპაგანდისა.

პროდიუსინგის საფუძვლები

სასწავლო კურსის ძირითადი მიზანია სტუდენტები გაეცნონ პროდიუსერის საქმიანობის ძირითად ასპექტებს და სპეციფიკას. სტუდენტები ეცნობიან საპროდიუსერო საქმიანობის პირველი ნაბიჯებს ამერიკულ კინოში და ჰოლივუდის პირველ სუპერ-კინოსტუდიების ჩამოყალიბებას. მსოფლიოში ცნობილ, როგორც პირველ ასევე თანამედროვე სუპერ - პროდიუსერების საქმიანობას.

კურსის შესწავლის შემდეგ სტუდენტი ფლობს ინფორმაციას:
საპროდიუსერო საქმიანობისა და მისი ისტორიული განვითარების შესახებ;

საპროდიუსერო საქმიანობის ნიმუშების სტრუქტურულ და ფუნქციურ -შინაარსობრივი დატვირთვის შესახებ;

სტუდენტს შეუძლია
საპროდიუსერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების დადგენა;

საპროდიუსერო საქმიანობის როგორც შესწავლის ობიექტის შემოქმედებითი ფორმის თავისებურებათა დადგენა;

საპროდიუსერო საქმიანობის გენეზისის, მისი წარმოშობისა და ძირითადი განვითარების საფეხურების ნიშნებისა და თვისებების განსაზღვრა;

წარმოების მენეჯმენტის საფუძვლები

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებმა მიიღონ ინფორმაცია კინოწარმოების მენეჯმენტის სპეციფიკის შესახებ, კერძოდ ისინი ეცნობიან თუ რა ფუნქციებინ აქვს პროდიუსერს, როგორ ხდება პროდიუსერის მიერ სცენარის განვითარება, რეჟისორის და სამსახიობო ქასთის შერჩევა, კალენდარული გეგმის ჩამოყალიბება (Schedule), სადისტრიბუციო სტრატეგიის განსაზღვრა პროდიუსერის ურთიერთობა სახელმწიფო ორგანიზაციებთან (სხვადასხვა საჭირო ნებართვების მოპოვება და სხვ.

კურსის შესწავლის შემდეგ სტუდენტი ფლობს ინფორმაციას:
საპროდიუსერო საქმიანობისა და მისი ისტორიული განვითარების შესახებ;

საპროდიუსერო საქმიანობის ნიმუშების სტრუქტურულ და ფუნქციურ - შინაარსობრივი დატვირთვის შესახებ;

სტუდენტს შეუძლია:
საპროდიუსერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების დადგენა;

საპროდიუსერო საქმიანობის როგორც შესწავლის ობიექტის შემოქმედებითი ფორმის თავისებურებათა დადგენა;

საპროდიუსერო საქმიანობის გენეზისის, მისი წარმოშობისა და ძირითადი განვითარების საფეხურების ნიშნებისა და თვისებების განსაზღვრა;

^ ზემოთ
 
საწყისი | შესვლა | კონტაქტი
1077159
ვებ გვერდის შექმნის თარიღია: 26-01-2006
ვებ გვერდის განახლების თარიღია: 2018-04-20
ვებ გვერდის მფლობელია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (c) ყველა უფლება დაცულია