ENGLISH / /
საწყისი / შესვლა / კონტაქტი
სიახლე

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის

მობილობას

 

გარე მობილობა

სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველი უნდა დარეგისტრირდეს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე (students.emis.ge). სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადაა 2021 წლის 16 აგვისტოდან - 30 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;

ყურადღება:  ის სტუდენტები, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხნენ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სავალდებული საგანი/საგნები (გადალახული უნდა ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი). 

 

მობილობის უფლებამოპოვებული მსურველი სტუდენტის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში განცხადებების შემოტანის ვადა - 2, 3, 6, 7 სექტემბერი 18:00 საათი (უნდა გაიაროთ ელექტრონული რეგისტრაცია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე  მითითებულ ბმულებზე)

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს უნდა წარმოადგინოთ / ატვირთოთ სტუდენტის დოკუმენტები / პირადი საქმე:

- პირადობის მოწმობა;

- სტუდენტის ცნობა სტატუსის შესახებ;

- ჩარიცხვის ბრძანება;

- სასწავლო ბარათი: სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსები -შეფასებისა და კრედიტების მითითებით;

- ფოტო 3x4;  

- ატესტატი/დიპლომი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

- საჭიროების შემთხვევაში - შემოქმედებითი ტურის საფასურის ქვითარი (იხ. სპეციალობის მოთხოვნები);

- ვაჟებისთვის - მიწერის მოწმობა / ასლი.

- საჭიროების შემთხვევაში - მასობრივი კომუნიკაციის (ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა) საბაკალავრო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველმა უნდა ატვირთოს სამოტივაციო წერილი (იხ. სპეციალობის მოთხოვნები).

 

 • შემოქმედებითი ტურისათვის სტუდენტმა უნდა გადაიხადოს  შემოქმედებით ტურში   მონაწილეობის საფასური - 30 ლარი.

      თანხის შეტანა ხდება უნივერსიტეტის საბანკო ანგარიშზე
       საიდენტიფიკაციო კოდი: 203851028

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები: 7 0888 7519
გადახდის  დანიშნულებაში უნდა  ჩაიწეროს სტუდენტის გვარი,  სახელი,  11 ნიშნა პირადი ნომერი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა პირადი ნომრის არ არსებობის შემთხვევაში უნდა მიუთითონ პასპორტის ნომერი).

 • საშემსრულებლო-შემოქმედებითი მიმართულებით შემოქმედებითი ტურებისა და საუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების ვადა - 8-9 სექტემბერი
 • 13-14 სექტემბრის ჩათვლით აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურება (თანხმობა/უარი).

 

დაწვრილებით იხ. ბრძანება:  გარე მობილობის შესახებ  (დანართი 1)

 

გარე მობილობის ვაკანტური ადგილები

 

დრამის ფაკულტეტი

 • დრამისა და კინოს მსახიობი - 10 ადგილი
 • ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორი - 3 ადგილი

შენიშვნა: დრამის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის უფლებამოპოვებულმა სტუდენტმა უნდა გაიაროს/ჩააბაროს შემოქმედებითი ტური.

 

კინო-ტელე ფაკულტეტი

 • ტელერეჟისურა - 5 ადგილი
 • ხმის რეჟისურა - 5 ადგილი

შენიშვნა: კინო-ტელე ფაკულტეტის  საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის უფლებამოპოვებულმა სტუდენტმა უნდა გაიაროს/ჩააბაროს შემოქმედებითი ტური.

 

სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი

 • ხელოვნების ისტორია და თეორის (თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა ხელოვნებათმცოდნეობა) - 6 ადგილი
 • კულტურული ტურიზმი - 2 ადგილი
 • მასობრივი კომუნიკაცია (ტელე-რადიო ჟურმალისტიკა) - 3 ადგილი

შენიშვნა:  მასობრივი კომუნიკაცია (ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა) საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის უფლებამოპოვებულმა სტუდენტმა უნდა გაიაროს გასაუბრება და დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა ატვირთოს სამოტივაციო წერილი (რატომ სურს მასობრივი კომუნიკაციის (ტელე-რადიო ჟურნალისიკა) საბაკალავრო პროგრამაზე გადმოსვლა).

 

შიდა მობილობა 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტმა უნდა გაიაროს ელექტრონული რეგისტრაცია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე მითითებულ ბმულებზე2, 3, 6, 7 სექტემბერს 18:00 საათამდე;

-         უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს საჭიროების შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოთ / ატვირთოთ შემოქმედებითი ტურის საფასურის ქვითარი;

 

 • საშემსრულებლო-შემოქმედებითი მიმართულებით შემოქმედებითი ტურებისა და საუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების ვადა - 8-9 სექტემბერი.
 • 13-14 სექტემბრის ჩათვლით აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურება (თანხმობა/უარი).
 • შექმოქმედებითი ტურისათვის სტუდენტმა უნდა გადაიხადოს შემოქმედებით ტურში მონაწილეობის საფასური - 30 ლარი.

      თანხის შეტანა ხდება უნივერსიტეტის საბანკო ანგარიშზე
       საიდენტიფიკაციო კოდი: 203851028

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები: 7 0888 7519
გადახდის  დანიშნულებაში უნდა  ჩაიწეროს სტუდენტის გვარი, სახელი, 11 ნიშნა პირადი ნომერი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა პირადი ნომრის არ არსებობის შემთხვევაში უნდა მიუთითონ პასპორტის ნომერი).
დაწვრილებით იხ. ბრძანება:  შიდა  მობილობის შესახებ (დანართი 2)

 

შიდა მობილობის ვაკანტური ადგილები

შიდა მობილობის ვაკანტური ადგილების რაოდენობა არ არის შეზღუდული.

 

მობილობის შემოქმედებითი ტურებისა და საუნივერსიტეტო გამოცდების

მოთხოვნები 

დრამის ფაკულტეტი

მობილობის შემოქმედებითი ტური 

მსახიობის (თეატრისა და კინოს მსახიობის) პროგრამულ კონცენტრაციაზე:

 

მსახიობის (თეატრისა და კინოს მსახიობის) პროგრამულ კონცენტრაციაზე მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა შესარჩევი კონკურსი (შემოქმედებითი ტური) ტარდება ერთ ეტაპად.

შემოქმედებით ტურზე მობილობის მსურველმა სტუდენტმა უნდა შეასრულოს სიმღერა და საცეკვაო ნომერი.

უნდა წაიკითხოს:

ნაწყვეტი მემუარული ჟანრის ლიტერატურული ნაწარმოებიდან;

- პროზაული და პოეტური მასალა, რომელიც სტუდენტმა უნდა შეარჩიოს კენჭისყრის შედეგად გამოვლენილ #1 ბილეთში მითითებულ ავტორთა ნაწარმოებებიდან.

ბილეთი №1

პროზა

პოეზია

ამირეჯიბი ჭაბუა

ბარათაშვილი ნიკოლოზ

ბარნოვი ვასილ

გურგულია ინოლა

მორჩილაძე აკა

გელოვანი მირზა

ბართაია თამარ

გრიშაშვილი იოსებ

კლდიაშვილი დავით

ამაღლობელი რატი

ჯანდიერი კოტე

აბაშიძე ირაკლი

ელიოზიშვილი მერაბ

მაღრაძე დავით

 

პროზაული ნაწარმოების ან ნაწყვეტის ხანგრძლივობა უნდა იყოს დაახლოებით 5-7 წუთი, პოეტური ნაწარმოები ან ნაწყვეტი ნაწარმოებიდან - მინიმუმ 48 სიტყვა.

ამასთან, იგივე მასალა მან უნდა შეასრულოს საგამოცდო კომისიის მიერ მიცემული სხვადასხვა ამოცანით. ამასთანავე, ყველა სტუდენტს წასაკითხად მიეცემა უცნობი ტექსტიც.

ამას გარდა, სტუდენტს შესასრულებლად ეძლევა რამდენიმე ეტიუდი სხვადასხვა თემაზე, რომლითაც შემოწმდება მისი შემოქმედებითი წარმოსახვისა და ფანტაზიის უნარი, ემოციურობა და სამსახიობო მონაცემები. გასაუბრების სახით შემოწმდება სტუდენტის ზოგადი ცოდნა ქართული და მსოფლიო თეატრის ისტორიაში, ლიტერატურასა და ხელოვნებაში. გასაუბრება თეორიულ ნაწილში მოხდება სასკოლო პროგრამაში არსებულ მასალაზე დაყრდნობით.

 მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა სასურველი ასაკია: გოგონები 23 წლამდე, ვაჟები 25 წლამდე.

 

 

მობილობის შემოქმედებით ტური 

 ქართული საეკლესიო გუნდის დირიჟორის

 პროგრამულ კონცენტრაციაზე 

ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის პროგრამულკონცენტრაციაზე მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა შესარჩევი  კონკურსი   (შემოქმედებითი ტური) ტარდება ერთ ეტაპად. 

მოწმდება სტუდენტის მუსიკალური მონაცემები: სმენა, ხმა, ინტონირება; აქვს თუ არა გამართული სასიმღერო აპარატი. სტუდენტმა  უნდა შეძლოს გაიმეოროს შეთავაზებული მელოდია. გამოიცნოს ინტერვალები, გამოამჟღავნოს მუსიკის ელემენტარული თეორიის ცოდნა. მას უნდა ჰქონდეს ლოტბარ-რეგენტის პროფესიის დასაუფლებლად აუცილებელი უნარები.  

სტუდენტმა უნდა შეასრულოს ჩამონათვალში მითითებული,  კომისიის მიერ შერჩეული   სიმღერა  და საგალობელი  ხმათა მონაცვლეობით. შემოწმდება სტუდენტის ზოგადი ცოდნა და ინტერესები, როგორც ხალხური სიმღერის, ასევე საეკლესიო გალობის  რაობის შესახებ;   სასურველია  სტუდენტი ფლობდეს რომელიმე ინსტრუმენტს  (ფორტეპიანო, ქართული ხალხური საკრავები).

 1. ქრისტე აღდგა (სვანური) 
 2.  ასე ჩონგური (მეგრული) 
 3. გოგოვ შავთვალა  (ქართლური) 
 4. ვარდსა ჰკითხეს (გურული) 
 5. ლაჟღვაში (სვანური) 
 6. ბაღია ჩვენი ქვეყანა (გურული) 
 7. მოვედით თაყუანის-ვსცეთ (გელათის სკოლა) 
 8. მეგრული ალილო 
 9. კახური ნანა
 10. ოკრიბული/იმერული მგზავრული

 

 

კინო-ტელე ფაკულტეტი

მობილობის შემოქმედებითი ტური

ტელერეჟისურის პროგრამულ კონცენტრაციაზე

 

ტელერეჟისურის პროგრამულ კონცენტრაციაზე აბიტურიენტის შესარჩევი კონკურსი  (შემოქმედებითი ტური) ტარდება ორ ეტაპად:

I ტური - წერითი გამოცდა და II ტური - გასაუბრება.

 

სასურველია წარმოადგინოს:  ფოტოები ან ფოტორეპორტაჟი (მაქსიმუმ -10 ფოტო);

არსებობის შემთხვევაში, მის მიერ მომზადებული ტელეპროექტი ან ფილმი.

 

I ტური - წერითი გამოცდა - 3 შეთავაზებული თემიდან აბიტურიენტი ირჩევს მისთვის საინტერესო თემას, რომელშიც მაქსიმალურად შეძლებს წარმოაჩინოს შემოქმედებითი წარმოსახვისა და ფანტაზიის უნარი.

 

II ტური - ზეპირი გამოცდა - შედგება 2 ეტაპისგან:

 

 1. გასაუბრება - აბიტურიენტი სასკოლო პროგრამაში არსებულ მასალებზე დაყრდნობით წარმოაჩენს ზოგად ინტელექტუალურ და განათლების დონეს ტელევიზიის, კინოხელოვნების, სახვითი ხელოვნების, მუსიკის, ლიტერატურისა და თეატრის ისტორიაში;
 2. პრაქტიკული დავალებები (3 ეტიუდი). სადაც აბიტურიენტი გამოავლენს დაკვირვების,  შემოქმედებითი წარმოსახვისა და ასოციაციური აზროვნების უნარებს.

 

მობილობის შემოქმედებითი ტური
ხმის რეჟისურის 
პროგრამულ კონცენტრაციაზე

 

ხმის რეჟისურის პროგრამულ კონცენტრაციაზე აბიტურიენტის შესარჩევი კონკურსი (შემოქმედებითი ტური) ტარდება ორ ეტაპად:

I ტური -პრაქტიკული დავალების შესრულება და II ტური - გასაუბრება.

პირველ ტურზე აბიტურიენტი წარმოადგენს მოკლე ავტობიოგრაფიას თანდართული მოტივაციით, თუ რატომ ირჩევს ამ პროფესიას; საშუალო მუსიკალური განათლების არსებობის შემთხვევაში წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი საბუთი; სასურველია წარმოადგინოს მის მიერ შექმნილი მუსიკალური კლიპი ან მუსიკალური ნაწყვეტი ან მის მიერ გაფორმებული ტელეპროექტი ან ფილმი.

I ტური - პრაქტიკული დავალების შესრულება სხვადასხვა ხასიათისა და ფორმის მუსიკალური ფრაგმენტითა და ხმოვანი რიგით (დიალოგი, მონოლოგი, ადგილმდებარეობის დამახასიათებელი ბგერები, სინქრონული ხმაური, მუსიკა), რის საფუძველზეც შემოწმდება აბიტურიენტის სმენა, რიტმის გრძნობა, ხმოვანი რიგის აღქმის უნარი, მუსიკალური შეგრძნება და მუსიკალური ჟანრის აღქმა;

ვიზუალური მასალის გამოყენებით, აბიტურიენტს მიეცემა დავალება, რის საშუალებითაც შემოწმდება  და  გამოვლინდება  მისი  წარმოსახვის,  ანალიტიკური ხედვის, მონტაჟური აზროვნების, სახეობრივი აზროვნების სათანადო უნარები.

II ტური - კომპიუტერული ცოდნის შემოწმება (Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, სასურველია Nero Start Smart, Photoshop); სასკოლო პროგრამაში არსებულ მასალებზე დაყრდნობით, გასაუბრება ზოგადი განათლების გამოსავლენად (მხატვრული ლიტერატურა, ხელოვნება, მუსიკა, კინო, თეატრი).

 

 

სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი

 საბაკალავრო პროგრამაზე

მასობრივი კომუნიკაცია (ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა)

 1. სამოტივაციო წერილი - რატომ გსურთა მასობრივი კომუნიკაციის (ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა) საბაკალავრო პროგრამაზე გადმოსვლა.

ატვირთული უნდა იყოს დოკუმენტაციასთან ერთად ონლაინ განაცხადში.

 1. გასაუბრება.

 

გისურვებთ წარმატებას!!!

მობილობის ონლაინ სარეგისტრაციო პორტალი

უკან
სიახლეების არქივი
^ ზემოთ
საწყისი | შესვლა | კონტაქტი
ვიზიტორები:
2041755
ვებ გვერდის შექმნის თარიღია: 26-01-2006
ვებ გვერდის განახლების თარიღია: 2021-12-07
ვებ გვერდის მფლობელია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (c) ყველა უფლება დაცულია