ENGLISH / /
საწყისი / შესვლა / კონტაქტი
სიახლე

განცხადება

 

ცხადდება   მიღება  დოქტორანტურაში  2021-2022  სასწავლო  წლისათვის  შემდეგ  სადოქტოროპროგრამებზე:

 

დრამის ფაკულტეტი

 

  • საშემსრულებლო -შემოქმედებითი ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა) ,,დრამის რეჟისურა’’ -ხელმძღვ. პროფ.  ავთანდილ ვარსიმაშვილი

 

  • საშემსრულებლო -შემოქმედებითი ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა),,ქორეოგრაფიის ხელოვნება’’ - ხელმძღვ. ემერიტუსი უჩა დვალიშვილი

 

 

სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის  ფაკულტეტი

 

  • ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები - კინომცოდნეობა

            ,,მსოფლიო კინოს ისტორია’’ - ხელმძღვ. პროფ. ზვიად დოლიძე

 

  • ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები -,,ქორეოლოგია’’ -ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ანანო სამსონაძე

 

  • მედიის კვლევა (კულტურა მედიაში) - ხელმძღვ. პროფ. გიორგი ჩართოლანი

 

  • ხელოვნების მენეჯმენტი - ხელმძღვ. პროფ. ნინო სანადირაძე

 

 

   არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე  განაცხადის და დოკუმენტების მიღება უნივერსიტეტში პირველ ეტაპზე იწარმოებს ონლაინ 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით.   

განაცხადის ელექტრონული ფორმა - https://forms.gle/84dg9yDP9y51URZ77

 

* აბიტურიენტები  დოკუმენტაციის ორიგინალებს (როგორც მოთხოვნილია) წარმოადგენთ ჩარიცხვის უფლების მოპოვების შემდგომ სასწავლო პროცესის მართვის  დეპარტამენტში.

 

 დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარსადგენი საბუთების ნუსხა:

 

- განცხადება რექტორის სახელზე სადოქტორო პროგრამის მითითებით

- განმცხადებლის ავტობიოგრაფია (CV)

- ოთხი ფოტოსურათი /3X4/ (დისკით)

- მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის დამოწმებული ასლი

  - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

- სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა-დასაბუთება

- სავარაუდო ხელმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა

- უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატის დამოწმებული ასლი /B2 დონე/ (არსებობის შემთხვევაში)

- ახსნა- განმარტება იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი არ ირიცხება სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში.

- მიწერის მოწმობა და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)

- რეფერატული ნაშრომი (ფორმატი: 7-10 ნაბეჭდი გვერდი, უნიკოდი ,,აკადნუსხ“-შრიფტი - 12,

ინტერვალი - 1/,,sylfaen” - შრიფტი - 11, ინტერვალი - 1) სასურველი თემატიკის ფარგლებში-თეორიული მიმართულების სადოქტორო პროგრამების მსურველებმა.

- სამოტივაციო წერილი სასურველი პროგრამის ფარგლებში - საშემსრულებლო მიმართულების სადოქტორო პროგრამების მსურველებმა.

- 20 ლარიანი ქვითარი

რეკვიზიტები : საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო   

                                 უნივერსიტეტი.  საიდენტიფიკაციო კოდი: 203851028

                                 ბანკი : სახელმწიფო ხაზინა

                                 ბანკის კოდი: TRESGE22

                                 ანგარიში: 7 0888 7519 

 

  • გამოცდა უცხო ენაში  ჩატარდება - 17 სექტემბერს

                  /მათთვის ვინც ვერ წარმოადგენს B2 დონის სერთიფიკატს/

  • გამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება - 20 სექტემბერს.

               

                  საპრეტენზიო განცხადებები მიიღება იმავე დღეს 20 სექტემბერს. 

                  საბოლოო შედეგები გამოცხადდება  21 სექტემბერს.

                  

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2021 წლის 27 სექტემბერს.  

 

       დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ  ტელ: +995 322 999411 (#162),  577 288 784,  577 288 785, 577 727 030

უკან
სიახლეების არქივი
^ ზემოთ
საწყისი | შესვლა | კონტაქტი
ვიზიტორები:
2655491
ვებ გვერდის შექმნის თარიღია: 26-01-2006
ვებ გვერდის განახლების თარიღია: 2024-04-11
ვებ გვერდის მფლობელია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (c) ყველა უფლება დაცულია